UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU „DOM WCZASOWY BESKIDY“

1
1. Tento Ubyytovací řád popisuje zásady poskytování služeb, odpovědnosti a pravidla pobytu v komplexu PENZIONU „DOM WCZASOWY BESKIDY“ (dále jen „DW Beskidy“) a je trvalou součástí smlouvy, k jejímuž uzavření dochází podpisem ubytovací karty, společně s rezervací a úhradou zálohy anebo celé částky za pobyt v DW Beskidy.
2. Tím, že host uskuteční činnosti zmíněné v předchozím bodě, zároveň potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami Ubytovacího řádu.

2
Ubytovací řád se vztahuje na všechny osoby pobývající v komplexu DW Beskidy.

3
Pokoje v DW Beskidy se pronajímají vždy na dobu tzv. hotelového dne.

4
Hotelový den trvá od 15:00 do 11:00 následujícího dne.

5
Jestliže host blíže neurčí délku pobytu, má se za to, že si pokoj pronajal na jeden hotelový den.

6
Své přání prodloužit si pobyt a pronájem pokoje je host povinen oznámit neodkladně v den příjezdu. DW Beskidy tomuto přání vyhoví v rámci možností a aktuální dostupnosti ubytovacích kapacit.

7
DW Beskidy si vyhrazuje právo zamítnout prodloužení pobytu hosta v případě předchozího neuhrazení plné částky za dosavadní délku pobytu anebo v případě nesplnění či vážného porušení Ubytovacího řádu hostem.
Host je povinen zapsat svůj pobyt na recepci na základě osobního dokladu s fotografií (např. občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu apod.).

8
V případě předběžné rezervace pobytu je host povinen uhradit zálohu do 7 dní ode dne uskutečnění rezervace
ve výši 30 % celkové částky za pobyt. Hostům bez rezervace potvrzené uhrazenou zálohou DW Beskidy nezaručuje ubytování. Zbývající část ceny za pobyt je nutné uhradit nejpozději v den příjezdu do DW Beskidy.

9
1. Rezervaci lze uskutečnit emailem, telefonicky anebo prostřednictvím elektronických distribučních systémů (tj. rezervační systém na vlastních stránkách objektu anebo rezervační portály).
2. Poté, co se host (emailem nebo telefonicky) ujistí, zda je dostupný pokoj, DW Beskidy mu na uvedenou emailovou adresu zašle potvrzení o rezervaci.
3. Rezervace se považuje za potvrzenou po úhradě zálohy ve výši 30 % ceny pobytu na bankovní účet PKO BP Bank Polski č.: PL 85 1020 3147 0000 8602 0104 8933 nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení rezervace.
4. V případě rezervace pobytu hostem, a má-li jeho pobyt začít dříve než do 5 dnů ode dne rezervace, je zálohu třeba uhradit nejpozději následujícího dne po uskutečnění rezervace.
5. Neuhrazená záloha za pobyt v určeném termínu povede k automatickému stornování rezervace bez nutnosti sdělení
této skutečnosti hostovi.
6. Nepřítomnost hosta do 19.00 v den příjezdu anebo neinformování o jeho pozdějším příjezdu povede
ke stornování rezervace a k možnosti pronájmu pokoje jinému hostovi.
Úhrada částky za pronájem pokoje a za dodatečné služby objednané během rezervace se uskutečňuje následujícím způobem:
a) v případě platby hotovostí předem za celý pobyt,
b) v případě úhrady pobytu platební kartou mohou být dočasně blokovány prostředky určené k platbě pobytu.
Úhrada na platební kartě bude zúčtována za celý pobyt v okamžiku odjezdu. Výjimkou je nenávratná (tzv. non-refundable) rezervace – v takovém případě DW Beskidy zúčtuje částku za celý pobyt již v okamžiku rezervace.
Fakturu včetně faktury s DPH lze vystavit v den odjezdu po předložení originálu účetního dokladu. Doklad lze na přání klienta uložit na recepci a při odjezdu na jeho základě vystavit fakturu. Bez předložení tohoto dokladu však nelze fakturu vystavit.

10
Kdykoli před zahájením pobytu má host právo na jeho odřeknutí. Prohlášení o zrušení rezervace je host povinen podat v písemné podobě. Datem odhlášení pobytu je den, kdy toto prohlášení přijme DW Beskidy.

11
V případě stornování pobytu bude uhrazená záloha:
– vrácena ve 100% výši, pakliže storno nastane v termínu 14 dní nebo dříve před plánovaným příjezdem
– vrácena v 50% výši, pakliže storno nastane v termínu 7 až 14 dní před plánovaným pobytem
– převedena ve prospěch DW Beskidy, pakliže storno nastane v termínu kratším než 7 dní před plánovaným pobytem.

12
Neexistuje možnost vrácení prostředků ani poskytnutí náhrady za nevyužité služby, které jsou pevnou součástí pobytového balíčku, případně refundace za zkrácení pobytu. Neúplně využité součásti pobytu způsobené pozdějším příjezdem anebo dřívějším odjezdem než vyplývá
z rezervace, nevede ke snížení platby za tyto služby.

13
DW Beskidy poskytuje služby v souladu s vlastní ubytovací kategorií a v uvedeném standardu. Veškeré připomínky a reklamace týkající se kvality poskytovaných služeb je host povinen neprodleně nahlásit na recepci.

14
1. DW Beskidy nenese odpovědnost za cennosti, které host zanechá bez dozoru ve svém pokoji.
2. DW Beskidy rovněž nenese odpovědnost za ztrátu či poškození osobního vozu nebo jiného vozidla, které host odstaví na parkovišti.

15
1. DW Beskidy nese odpovědnost za: peněžní hotovost, cennosti a předměty věděcké či umělecké hodnoty,
pakliže je host uložil na recepci.
2. Jestliže host po vyzvednutí těchto předmětů zjistí jakékoli jejich poškození, je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat recepci.

16
Host nese materiální odpovědnost za veškeré poškozené či zničené předměty, které jsou součástí vybavení a technické infrastruktury DW Beskidy, způsobené jeho vlastní vinou nebo vinou osob, které jej navštívily. Za škody způsobené dětmi odpovídají rodiče. Při odchodu z pokoje je host pokaždé povinen vypnout osvětlení a audiovizuální techniku, zamknout dveře a klíč odevzdat na recepci.

17
Host nemůže poskytovat pokoj třetím osobám, a to ani před uplynutím doby, za niž uhradil svůj pobyt.

18
Osoby neubytované v DW Beskidy mohou přebývat v pokoji hosta v čase mezi 6.00 a 20.00.

19
V DW Beskidy platí noční klid v čase mezi 22.00 a 7.00.

20
S ohledem na předpisy protipožární ochrany je v pokojích zakázáno používat vařiče, elektrické konvice, elektrické žehličky a další podobné přístroje, které nejsou součástí vybavení DW Beskidy. V objektu DW Beskidy platí zákaz kouření s výjimkou pokojů a prostor určených pro kuřáky. V případě porušení zákazu může být hostovi uložena úhrada ozónového čištění pokoje.

21
DW Beskidy může odmítnout ubytovat hosta, který při svém dřívějším pobytu hrubě porušil tento Ubytovací řád, např. způsobením škody na majetku DW Beskidy či jiných hostů, anebo narušením jejich pobytu, případně ohrozil zdraví či život jiných hostů anebo zaměstnanců DW Beskidy, stejně jako třetích osob pobývajících v objektu DW Beskidy, anebo vlastní vinou či v důsledku svého zanedbání pozastavil či narušil fungování DW Beskidy.

DW Beskidy se zavazuje k přechovávání předmětů, které hosté v objektu zapomenou, po dobu 30 dní. Pakliže k tomu bude penzion vyzván, tyto předměty budou zaslány prostřednictvím Polské pošty anebo kurýrní zásilky na určenou adresu, ovšem na náklady hosta.

22
Tento Ubytovací řád se vztahuje i na oslavy pořádané v objektu DW Beskidy.

23
V DW Beskidy mohou být společně s majiteli ubytována i domácí zvířata; doplatek za tuto službu činí 40 PLN/den. Ve společných prostorách penzionu musí být psi na vodítku a s nasazeným náhubkem.