Rezerwuj bezpośrednio i oszczędzaj!

Przy dokonywaniu rezerwacji wpisz kod promocyjny BESKIDY2020
i oszczędź 15 zł.

homehomehomehomehomehome
Regulamin

REGULAMIN DOMU WCZASOWEGO „BESKIDY”

1.

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Wczasowego  Beskidy ( zwanego dalej „DW Beskidy”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej, jak również dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w DW Beskidy.

2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.

Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

3.

Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie DW Beskidy.

4.

Pokój w DW Beskidy jest wynajmowany na doby.

5.

Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

6.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.

7.

Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie. DW Beskidy uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

8.

DW Beskidy zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania lub poważnego naruszenia przez Gościa Regulaminu.

9.

W przypadku wcześniejszej rezerwacji, Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 7dni od dnia jej dokonania

w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji potwierdzonej wpłaconym zadatkiem, DW Beskidy nie gwarantuje zakwaterowania. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu do DW Beskidy.

10.

1. Rezerwacji można dokonać mailowo, telefonicznie lub poprzez systemy dystrybucji elektronicznej (silnik rezerwacyjny na własnej stronie obiektu oraz portale rezerwacyjne).

2. Po sprawdzeniu przez Gościa (mailowo bądź telefonicznie) dostępności pokoju, na podany przez Gościa adres e-mail, DW Beskidy przesyła potwierdzenie rezerwacji.

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu przedpłaty w wysokości 30% ceny pobytu, na rachunek bankowy PKO BP Bank Polski nr: 85 1020 3147 0000 8602 0104 8933 nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

4. W przypadku rezerwacji przez Gościa pobytu, który ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 5 dni od dnia dokonania rezerwacji, przedpłatę należy uiścić najpóźniej następnego dnia po dokonaniu rezerwacji.

5. Brak przedpłaty w uzgodnionym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji, bez konieczności zawiadamiania o tym Gościa.

6. Niestawienie się Gościa do godz. 19.00 w dniu przyjazdu oraz brak informacji o późniejszym przyjeździe, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji  i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

Należność za wynajem pokoju oraz usługi dodatkowe zamówione podczas dokonywania rezerwacji pobierana jest:

a) w przypadku płatności gotówką z góry za cały pobyt,

b) w przypadku płatności kartą płatniczą może zostać dokonana blokada środków na karcie.

Karta zostanie obciążona za całość pobytu przy wyjeździe. Wyjątkiem jest rezerwacja bezzwrotna (non-refundable) – w tym wypadku DW Beskidy obciąża za całość pobytu w dniu dokonania rezerwacji.

Faktury VAT mogą być wystawiane w dniu wyjazdu, po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego. Istnieje możliwość zdeponowania paragonu w Recepcji, na prośbę Klienta, w celu późniejszego wystawienia faktury. Brak oryginału paragonu fiskalnego uniemożliwia wystawienie faktury.

11.

Przed rozpoczęciem pobytu, Gość ma prawo zrezygnowania z niego. Oświadczenie o rezygnacji z pobytu Gość jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do DW Beskidy.

12.

W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony wcześniej  zadatek:

- podlega zwrotowi w 100% jeżeli rezygnacja nastąpi na 14 dni lub wcześniej przed planowanym przyjazdem

- podlega zwrotowi w 50% jeżeli rezygnacja nastąpi między 7 a 14 dniem przed planowanym pobytem

- przepada na rzecz DW Beskidy jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym pobytem.

13.

Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy ani rekompensaty za niewykorzystane usługi będące składowymi pakietu jak również skrócenie pobytu. Niewykorzystanie całości pobytu na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

14.

DW Beskidy świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące jakości usług, Gość powinien zgłaszać, jak najszybciej, do recepcji.

15.

1. DW Beskidy  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Gościa w pokoju.

2. DW Beskidy nie ponosi także odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego  pojazdu Gościa pozostawionego na parkingu.

16.

1. DW Beskidy ponosi odpowiedzialność za: pieniądze, kosztowności lub przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, o ile Gość zdeponował je w recepcji.

2. Jeśli, po ich odebraniu, Gość stwierdzi ich uszkodzenie, powinien, jak najszybciej powiadomić recepcje DW Beskidy o tym fakcie.

17.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych DW Beskidy powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza w Recepcji.

18.

Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

19.

Osoby nie zameldowane w Domu Wczasowym mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 6.00 do godziny 22.00

20.

W DW Beskidy obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

21.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia DW Beskidy. W DW Beskidy obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem pokoi i miejsc przeznaczonych dla osób palących. W przypadku naruszenia zakazu, Gość może zostać obciążony kosztami ozonowania pokoju.

22.

DW Beskidy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, np. wyrządzając szkodę w mieniu DW Beskidy lub innych Gości albo zakłócając ich wypoczynek, czy narażając zdrowie lub życie innych Gości jak również pracowników DW Beskidy, tudzież innych osób przebywających w DW Beskidy bądź poprzez swoje działanie lub zaniechanie naruszył lub zakłócił  funkcjonowanie DW Beskidy.

 

DW Beskidy zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości przez 30 dni. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polska lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.

23.

Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do organizowanych w DW Beskidy imprez okolicznościowych.

24.

W DW Beskidy przyjmowane są zwierzęta, obowiązuje wówczas dopłata 20,00 zł/doba. W pomieszczeniach ogólnodostępnych psy powinny przebywać na smyczy i w kagańcu.

 

Kontakt

DW Beskidy
ul. Wypoczynkowa 10
43-460 Wisła
tel./fax: (+48) 33 855 20 13
recepcja@dwbeskidy.com.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje na temat promocji, ofert specjalnych oraz wydarzeń.